Participa

Des del Club volem fomentar la participació de jugadors, jugadores i, sobretot famílies. El Club el formen els socis i sòcies de l’entitat. Aquestes qüestions estan pendents de ser ultimades i incorporades a l’estatut del Club.

Assemblea General

L’Assemblea General està formada pels socis i sòcies de l’entitat. Té condició de soci o sòcia tota persona que satisfaci la quota social establerta. Aquesta quota és actualment de 20 euros anuals:

  • Per les famílies que tenen fills i filles jugant al Club, els 20 euros estan inclosos a la quota per jugar a bàsquet. Per tant, formen part de l’Assemblea General del Club les mares i pares dels jugadors i jugadores: per cada quota de jugador, hi ha dret a un vot.
  • Per als jugadors majors d’edat, els 20 euros també estan inclosos a la quota per jugar a bàsquet. En aquest cas, pel fet de ser majors d’edat, els propis jugadors són socis i sòcies i formen part de l’Assemblea General.
  • Qualsevol persona que tingui interès per formar part del Club com a soci/sòcia, ha de fer efectiva la quota i ha de comptar amb l’acceptació de la Junta Directiva.

Junta Directiva

Els socis i sòcies que així ho desitgin, poden formar part de la Junta Directiva i optar als càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria. Si no volen optar a càrrecs, seran vocals de la Junta.

Persones delegades

Per cadascun dels equips del Club hi haurà una persona delegada que farà arribar a les famílies de l’equip les comunicacions d’interès que li indiqui la Junta. Aquestes persones poden participar a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot.

Col·laboració amb el club

Totes aquelles persones, jugadors, jugadores, famílies i altres socis, teniu la porta oberta a col·laborar amb aquelles activitats que organitzi el Club, així com aportar idees. Només cal que feu arribar les vostres propostes a la Junta Directiva (presidencia@cblaselva.cat).